Frågor och svar inför förhandlingsstart – storstadstågärder

FAQ Storstadsåtgärder

1. VAD HANDLAR FÖRHANDLINGARNA OM SOM INLEDS DEN 8 FEBRUARI?

Svar: Den 8 februari inleds förhandlingarna om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna.

2. VAD KOMMER KOMMUNER OCH REGIONER ATT FÅ REDA PÅ DEN 8 FEBRUARI?

Svar: På förmiddagen den 8 februari kommer berörda kommuner och regioner att få reda på hur förhandlingarna kommer att gå till samt hur förhandlingsunderlaget ser ut, det vill säga vilka objekt som Sverigeförhandlingen avser att starta förhandlingarna om.

3. VILKA ÄR INBJUDNA TILL FÖRHANDLINGARNA?

Svar: Till uppstartsmötet på förmiddagen den 8 februari har Sverigeförhandlingen bjudit in alla de kommuner och regioner som skickat in nyttoanalyser. Under mötet kommer Sverigeförhandlingen att informera om vilka objekt som förhandlingarna inleds om och därmed vilka kommuner som man vill förhandla med. Dessa kommuner får ett första bud under eftermiddagen.

4. VAD SKILJER DENNA FÖRHANDLING FRÅN FÖRHANDLINGEN OM HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN?

Svar: När det gäller höghastighetsjärnvägen är staten huvudfinansiär. När det gäller förhandlingen om storstadsåtgärder är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden.

5. NU INLEDS FÖRHANDLINGAR MED ETT ANTAL OBJEKT – INNEBÄR DET ATT DET ÄR KÖRT FÖR ÖVRIGA OBJEKT?

Svar: Vi har valt att inleda förhandlingarna med de objekt som ger mest bostadsnytta relaterat till investeringskostnaden. Andra objekt kan komma upp under förhandlingen.

6. VAD ÄR DET FÖR TYP AV INVESTERINGAR SOM FINNS MED?

Svar: Företrädesvis spårinvesteringar eftersom dessa är dyra och långsiktiga samt nödvändiga för att få åtaganden från kommunerna. Dessutom ingår cykelinfrastrukturinvesteringar.

7. VEM ÄR HUVUDMAN FÖR DESSA UTBYGGNADER?

Svar: Det är kommun/region som är huvudman och har huvudansvaret för finansieringen. Staten är medfinansiär.

8. DE SOM INTE FÅR VARA MED I FÖRHANDLINGSSTARTEN – KAN DE GÖRA NÅGOT FÖR ATT ÄNDRA PÅ SVERIGEFÖRHANDLINGENS BESLUT OM VILKA OBJEKT MAN BÖRJAR FÖRHANDLA OM?

Svar: Nej, de får avvakta och följa förhandlingen.

9. NÄR VET MAN HELT SÄKERT VILKA OBJEKT SOM DET AVTALAS OM?

Svar: När förhandlingarna är klara.

10. NÄR BLIR BUDEN FRÅN SVERIGEFÖRHANDLINGEN OFFENTLIGA?

Svar: Buden publiceras efter budöverlämningen den 8 februari, det vill säga ca kl. 17.00.

11. VAD INNEHÅLLER BUDEN?

Svar: Budet innehåller förslag på objekt, bostadsåtagande, med finansiering, förskottering och cykelåtgärder, det vill säga det som ska avtalas om.

12. ÄR DET DEN KOMMUN SOM ERBJUDER MEST MEDFINANSIERING SOM FÅR SITT OBJEKT MED?

Svar: Nej, det är bostadsvolym, investeringskostnad och nyttor som avgör.

13. KAN MAN PÅVERKA OBJEKTETS UTFORMNING?

Svar: Ja, det kan ske under förhandlingen.

14. ÄR DET BESTÄMT VILKEN OMFATTNING ÅTGÄRDER I STORSTAD SKA HA?

Svar: Nej, det är en förhandlingsfråga kopplat till bostäder, investeringsbelopp, finansiering med mera.

15. HUR SNART MÅSTE KOMMUNER OCH REGIONER REAGERA PÅ BUDET?

Svar: Inom en månad vill vi ha eventuella frågor som kommunen vill diskuteras.

16. NÄR ÄR FÖRHANDLINGARNA KLARA?

Svar: Sverigeförhandlingen ska slutredovisa sitt uppdrag i december 2017, men förhoppningen är att förhandlingarna går fortare än så.

17. NÄR ÄR FÖRHANDLINGARNA KLARA – ALLA PÅ EN GÅNG ELLER EN EFTER EN?

Svar: Sverigeförhandlingens ambition är att få allt på plats ungefär samtidigt, men hur det går får förhandlingarna utvisa.

18. NÄR SKRIVS AVTALEN PÅ? ALLA PÅ EN GÅNG ELLER ETT EFTER ETT?

Svar: Ambitionen är att påskrift och beslut sker ungefär samtidigt, men snabba förhandlingsresultat kan mycket väl leda till tidiga avtal.

19. VAD HÄNDER NÄR FÖRHANDLINGARNA ÄR KLARA?

Svar: Riksdag och regering samt kommuner och regioner ska fatta beslut om godkännande av avtalen och kommun/huvudman fortsätter den fysiska planeringen.

20. NÅR NI BOSTADSMÅLET PÅ 100 000 NYA BOSTÄDER?

Svar: Vi satsar på objekt som ger stor bostadsvolym och stor bostadsnytta tillsammans med övriga nyttor.

21. VAD ÄR ÖSTLIG FÖRBINDELSE?

Svar: Östlig förbindelse är en ny trafiktunnel under Saltsjön som binder samman söder och norr och sluter cirkeln runt Stockholm

22. VARFÖR ÄR ÖSTLIG FÖRBINDELSE MED I FÖRHANDLINGEN?

Svar: Sverigeförhandlingen har i uppdrag av regeringen att analysera och pröva olika finansieringslösningar för en östlig förbindelse

23. ÄR INTE STATEN HUVUDMAN OCH BORDE BEKOSTA ÖSTLIG FÖRBINDELSE?

Svar: I normalfallet brukar statliga investeringar anslagsfinansieras. I detta fall har regeringen gett Sverigeförhandlingen i uppdrag att brett analysera och pröva olika finansieringslösningar för ett genomförande av en östlig förbindelse.

24. ÖSTLIG FÖRBINDELSE FINNS MED I NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET, VARFÖR ÄR DEN MED HÄR?

Svar: År 2014 avsatte regeringen 2 miljarder kronor i nationell plan för transportsystemet för utredningsarbete och projektering för Östlig förbindelse. Regeringen har gett Sverigeförhandlingen i uppdrag att analysera och pröva olika finansieringslösningar för ett genomförande av en östlig förbindelse.

25. SKILJER SIG BUDET FÖR ÖSTLIG FÖRBINDELSE JÄMFÖRT MED ÖVRIGA OBJEKT I STORSTADSFÖRHANDLINGEN?

Svar: Budet bygger på bostäder och nyttor på samma sätt som övriga objekt i storstäderna.

26. ÖSTLIG FÖRBINDELSE GER NYTTOR I HELA REGIONEN, VARFÖR ÄR INTE ALLA KOMMUNER INBJUDNA TILL FÖRHANDLING?

Svar: Förhandlingar inleds med de kommuner som är närmast berörda.