Budöverlämning

Sverigeförhandlingen - sektion om förhandling

Observera: buden ligger publicerade under Bud: Höghastighetsjärnvägen samt Bud: Storstadsåtgärder i menyn. 

Den 1 respektive 8 februari 2016 är det budöverlämning. Budmötena äger rum på eftermiddagen den 1 februari för de kommuner och regioner som är berörda av utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen och den 8 februari för de kommuner och regioner som är berörda av åtgärder i storstäderna. Se nedan tider för budöverlämningarna. Varje möte beräknas ta cirka 45 minuter.

Mötena kommer att genomföras på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 i lokal Atlanta.


Den 1 februari sker mötena grupperade i följande sträckor:

Skåne – kl. 13.30
Småland – kl. 14.30
Götalandsbanan – kl. 15.30
Ostlänken – kl.16.30

På uppstartsmötet under förmiddagen den 1 februari kommer vi att informera om vilka kommuner och regioner som kommer att beröras av förhandlingen och det är dessa som kommer att få bud under eftermiddagens möten på World Trade Center. Övriga kommuner och regioner kommer att spela en viktig roll i den fortsatta planeringen, men ingår tills vidare inte i förhandlingen.

Buden som överlämnas kommer att innehålla antalet bostäder  som kommunen förbinder sig att bygga samt medfinansiering baserad på värdeökning. För vissa kommuner har det inkomna underlaget varit otydligt eller ofullständigt och i dessa fall innehåller budet inga uppgifter om medfinansiering och bostadsutbyggnad. Förhandlingen kommer då att inledas med ett arbete för att åstadkomma bättre underlag.

Vidare kommer buden att innehålla förskottering från kommunerna, cykelåtaganden som till exempel underlättar för cyklister att ta sig till stationerna samt markåtkomst – det vill säga kommuner och regioner åtar sig att tillhandahålla mark för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen och verka för att kopplingar skapas mellan höghastighetsjärnvägen och de regionala kollektivtrafiksystemen.

Senast en månad efter budöverlämningen vill vi inför de fortsatta kontakterna ha information om vad kommunen/regionen vill diskutera eller förhandla om. Detta ska skickas in till Sverigeförhandlingen och därefter bokas möte in. Alla förhandlingsmöten kommer att äga rum i Stockholm.


Den 8 februari sker mötena i följande grupper:

Malmö, Lund och Helsingborg – kl. 13.30
Göteborgskommunerna – kl. 14.30
Stockholmskommunerna – kl. 15.30